Aviso Legal

Neste Aviso Legal, o Usuario poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible no enderezo URL https://musicarte.gal/ ( en diante, o sitio web), que JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO pon a disposición dos usuarios de Internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web deberá ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o sitio web, xa que o texto podería ser modificado a criterio do propietario do sitio web, ou ben por unha modificación lexislativa. , xurisprudencia ou práctica empresarial.

1.- DATOS DO PROPIETARIO RESPONSABLE DO SITIO WEB.

Nome do titular: JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO
Domicilio Social: C/San Ignacio 7, 5º B, 15001 | A Coruña
NIF: 32799935A
Teléfono de contacto: 629357984
Correo electrónico: josefrsaa@yahoo.es
JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO é o responsable do Sitio Web e comprométese a cumprir todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este sitio web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos faciliten de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 , na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI-CE)

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos seus usuarios o acceso á información e aos servizos prestados por JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO a aquelas persoas ou organizacións interesadas neles.

O acceso e uso do Sitio Web atribúe a condición de usuario do Sitio Web (en diante, o «Usuario») e implica a aceptación de todas as condicións recollidas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio Web ten unha duración limitada ao momento en que o Usuario se conecte ao Sitio Web ou a algún dos servizos que se presten a través del. Polo tanto, o Usuario deberá ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o Sitio Web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas neste Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E USO DA WEB.

3.1.- Carácter libre do acceso e uso da web. O acceso ao sitio web é gratuíto para os seus usuarios, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso contratado polos usuarios.
3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral, o acceso e uso do sitio web non require a previa subscrición ou rexistro dos seus usuarios.
3.3.- Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

En ningún caso se recollerán do menor sen o seu consentimento datos relativos á situación profesional ou económica ou á intimidade dos demais membros da familia. Se tes menos de trece anos e accedeches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario.

Este sitio web respecta e coida os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDO DA WEB.

O idioma empregado polo propietario na web será o galego. JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO non se fai responsable da non comprensión ou comprensión do idioma do sitio web por parte do usuario, nin das súas consecuencias.
JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e modificar estes dentro da web, como a forma en que se accede a eles, sen xustificación algunha e libremente, non sendo responsable das consecuencias que poidan ocasionar. causar usuarios.
Queda prohibido o uso dos contidos do sitio web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información persoal ou de terceiros sen a autorización de JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO, nin se prohíbe o envío de publicidade ou información utilizando os servizos ou informacións. previstas para tal fin. poñer a disposición dos usuarios, independentemente de que o uso sexa gratuíto ou non.
Os enlaces ou hipervínculos que terceiros incorporen nas súas páxinas web, dirixidos a este sitio web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo expresar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en desleal. ou accións ilegais en contra JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Os datos persoais comunicados polo usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información nelas contida de conformidade con co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso ao sitio web como o uso non consentido que se poida facer da información contida nel é responsabilidade exclusiva de quen o leva a cabo. JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que se puidese derivar do devandito acceso ou uso. JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO non se fai responsable dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que se poidan producir no sistema informático do usuario (hardware e software), nin nos ficheiros ou documentos nel almacenados, como consecuencia de:
– a presenza dun virus no ordenador do usuario que se utiliza para conectarse aos servizos e contidos do sitio web.
– un mal funcionamento do navegador.
– e/ou o uso de versións non actualizadas do mesmo.
JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hipervínculos que se incorporen á web para a apertura doutros. JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO non garante a utilidade destas ligazóns, nin se fai responsable dos contidos ou servizos aos que o usuario poida acceder a través destas ligazóns, nin do bo funcionamento destes sitios web.
JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO non se fará responsable dos virus ou outros programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder ao seu sitio web ou a outros sitios web aos que se accedeu a través de enlaces deste sitio web.

7.- USO DA TECNOLOXÍA ​​“COOKIE”.

O Sitio Web poderá utilizar cookies ou tecnoloxías similares que se rexerán polo disposto na Política de Cookies, accesibles en todo momento e respectando a confidencialidade e privacidade do usuario, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN.

Os servidores de Internet poden recoller datos non identificativos, que poden incluír enderezos IP e outros datos que non se poden utilizar para identificar ao usuario. O seu enderezo IP almacenarase nos rexistros de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo necesario que o seu ordenador proporcione este enderezo IP cando navegue por Internet para que se poidan realizar as comunicacións. Así mesmo, o enderezo IP poderá utilizarse para realizar estatísticas, de forma anónima, sobre o número de visitantes deste sitio web e a súa procedencia, de forma totalmente transparente para a súa navegación.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario sabe e acepta que todos os contidos e/ou calquera outro elemento do sitio web son propiedade de JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO, e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO. Calquera uso do sitio web ou dos seus contidos debe ter un carácter exclusivamente privado.
Queda reservado exclusivamente a JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO, calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción análoga, de todo ou parte dos contidos da web, para o cal ningún usuario poderá realizar estas actuacións sen a previa autorización por escrito de JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

Este Aviso Legal interpretarase e rexerase de acordo coa lexislación española. JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso do sitio web. No caso de que o usuario teña o domicilio fóra de España, JOSÉ FRANCISCO SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO e o usuario sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio da CORUÑA.