Samudra Trío

Samudra Trio nace da inquietude de facer unha proposta diferente ao estereotipo de recital de cámara.

Nos antigos textos védicos emprégase a palabra Samudra para referirse ao océano como auga que une á terra. Do sánscrito sam (unión) e udra (auga), Samudra (समु) significa “unión das augas” .
Así mesmo nesta agrupación, mimetizamos esa unión de tres aguas, tres timbres e tres mulleres intérpretes.

U N H A   A G R U P A C I Ó N    F O R M A D A    P O R    T R E S   M U L L E R E S      Q U E    U N E N            F R A U T A ,   V I O L O N C E L L O    E    P I A N O

Pese á sua curta traxectoria coma trio, teñen tocado en diversas salas da xeografía galega e, en novembro do 2019 recibiron o segundo premio en Música de Cámara da XIX Edición do Concurso Internacional de Chieri (Italia).

Última modificación: 12/08/2020

Comentarios

Escribe una respuesta o comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.